Kassaflödesanalys

Belopp angivna i tkr 2020 2019
     
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster 21 503 15 250
Av- och nedskrivningar som belastat resultatet 18 822 18 021
40 325 33 271
     
Erhållen ränta 110 106
Erlagd ränta -6 213 -6 652
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 34 222 26 725
     
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:
Ökning (-) , minskning (+) kundfordringar 13 281
Ökning (-) , minskning (+) övriga kortfristiga fordringar -413 221
Ökning (+), minskning (-) leverantörsskulder -9 639 7 855
Ökning (+), minskning (-) övriga kortfristiga skulder -5 403 4 444
Kassaflöde från den löpande verksamheten 18 780 39 526
     
Investeringsverksamheten
Materiella anläggningstillgångar -72 376 -66 735
Finansiella anläggningstillgångar -44 -70
Kassaflöde från investeringsverksamheten -72 420 -66 805
     
Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning av långfristiga skulder 0 70 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag -13 426 -7 697
Erhållna aktieägartillskott 10 553 6 050
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 873 68 353
     
Årets kassaflöde -56 513 41 074
     
SUMMA LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 70 683 29 609
     
SUMMA LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 14 170 70 683
     
Likvida medel:
Kassa och bank 6 18
Koncernvalutakonto 14 164 70 665
14 170 70 683