Kassaflödesanalys

Belopp angivna i tkr 2021 2020
     
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster 24 309 21 503
Av- och nedskrivningar som belastat resultatet 20 989 18 721
Vinst/förlust försäljning av anläggningstillgångar 98 101
40 325 40 325
     
Erhållen ränta 62 110
Erlagd ränta -5 132 -6 213
Betald inkomstskatt 82 0
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 1 277 231
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 41 685 34 453
     
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:
Ökning (-), minskning (+) kundfordringar 79 13
Ökning (-), minskning (+) övriga kortfristiga fordringar -3 319 -413
Ökning (+), minskning (-) leverantörsskulder 1 885 -9 639
Ökning (+), minskning (-) övriga kortfristiga skulder -291 -5 403
Kassaflöde från den löpande verksamheten 40 039 19 011
     
Investeringsverksamheten
Materiella anläggningstillgångar -23 086 -72 607
Finansiella anläggningstillgångar 38 -44
Kassaflöde från investeringsverksamheten -23 048 -72 651
     
Finansieringsverksamheten
Lämnade koncernbidrag -20 806 -13 426
Erhållna aktieägartillskott 16 520 10 553
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 286 -2 873
     
Årets kassaflöde 12 705 -56 513
     
SUMMA LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 14 170 70 683
     
SUMMA LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 26 875 14 170
     
Likvida medel:
Kassa och bank 6 6
Koncernvalutakonto 26 869 14 164
26 875 14 170