Ystadbostäder-skylt på vägg.

Så förvaltar vi våra pengar

De största och viktigaste tillgångarna vi har i Ystadbostäder är våra fastigheter. De har en lång livscykel, och vi måste därför ha ett långsiktigt perspektiv på vår ekonomi. Den vinst vi gör investerar vi i fastigheterna för att de ska vara en bra plats att bo på under lång tid framöver.

Vår verksamhet styrs både av ägardirektiv och av lagstiftning, till exempel av aktiebolagslagen och den så kallade Allvillagen som ramar in allmännyttans uppdrag. Genom både ägardirektivet och lagstiftningen har vi uppdraget att bedriva verksamheten utifrån affärsmässiga principer.

Visualisering av livscykeln på en fastighet.

Fastigheters livscykel

  1. Det är en stor investering att bygga en ny fastighet. Pengarna kan komma från eget kapital, men vanligt är att en stor del lånas från banken vilket ger höga kostnader för räntor och amortering.
    Ett nybyggt hus har låga kostnader för drift och underhåll.
  2. När tiden går betalas lånen av, och kostnaderna för räntor sjunker. Men samtidigt ökar kostnaderna för underhåll när huset åldras. Om underhållet inte sköts löpande kortas fastighetens potentiella livslängd. Ju äldre huset blir, desto större investeringar måste göras.
  3. Till sist kan fastigheten anses för gammal och sliten för att det ska gå att försvara att investera mer pengar i underhållet. Då avvecklas den. Ju längre tid vi kan få fastigheterna att leva genom att löpande underhålla dem, desto bättre utdelning får vi på den initiala investeringen.
Husfasader i Ystad.

Resultatet för 2020

Som så mycket annat påverkas vårt ekonomiska resultat för 2020 av de speciella omständigheter som rått under året. Resultatet uppgår till 15,4 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt, och är högre än vad vi hade budgeterat. Den vinst som genereras från årets resultat stannar i bolaget, och användas till investeringar för framtiden.

Störst påverkan på resultatet hade följande faktorer:

  • Upphandlingen av nytt avtal för yttre markskötsel överklagades, och vi stod därför utan leverantör som kunde sköta till exempel gräsklippning, underhåll av gårdar och annan yttre skötsel under en stor del av året. Delar av vår personal, som inte kunde utföra till exempel reparationer inne i lägenheterna på grund av risken för spridning av coronaviruset, fick sköta delar av detta underhåll i väntan på att ett nytt avtal kunde tecknas.
  • Året var varmare än normalt, och våra kostnader för både uppvärmning och till exempel snöröjning och halkbekämpning har därför varit lägre än vad vi budgeterat.
  • Även årets personalkostnad har varit lägre än beräknat. Dels på grund av tillfälligt sänkta sociala avgifter med anledning av coronaviruset, men även på grund av personalomsättning under året.
  • I början av året trädde ett nytt ägardirektiv i kraft, som skiftar fokus i vår verksamhet från att bygga nya lägenheter till att förvalta de fastigheter vi har och fokusera på att ge våra kunder god service i trygga och sunda bostäder. Därför har vi under året sålt en tomt i Ystad trädgårdsstad, där vi ursprungligen hade planerat att bygga nya lägenheter.

 

Husfasad i Ystad.

Vanliga frågor om vår ekonomi

Hur är min hyra beräknad?

Hyran ska täcka in både kostnader för löpande utgifter och underhåll, och för långsiktiga investeringar. Det är en mängd olika kostnader som ska vägas in, till exempel yttre och inre underhåll, fastighetsskatt, personalkostnader, avgifter för värme, vatten, fastighetsel, markskötsel, snöröjning, och räntekostnader.

Varför har ni en schablonberäkning på min värmekostnad?

Vi har inte möjlighet att mäta värmeförbrukningen i varje lägenhet och då har vi valt att göra på annat sätt för att få fram kostnaden. Schablonberäkning är en modell där vi räknar ut ungefär hur mycket värmen kostar beroende på lägenhetens storlek. I framtiden kommer vi att kunna mäta värmen på ett mer precist sätt och då försvinner schablonen.

Varför har Ystadbostäder ingen renoveringsfond?

Ett kommunalt bolag kan inte på samma sätt som en bostadsrättsförening fondera pengar för framtida underhåll. Det styrs av den lagstiftning. Ystadbostäder renoverar lägenheter vid behov.