Hus i Ystad

Så förvaltar vi våra pengar

Vårt ekonomiska resultat för 2022 uppgår till 18,5 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt. Resultatet var lägre än budgeterat. Vinsten som genereras från årets resultat stannar i bolaget och kommer att användas till framtida investeringar.

Exempel på faktorer som påverkade resultatet

Bostadsintäkter
Hyresintäkterna för våra bostäder blev lägre än budgeterat, eftersom hyresöverenskommelsen med hyresgästföreningen trädde i kraft första juli istället för första januari som budgeterat.

Övriga rörelseintäkter
Rörelseintäkterna för 2022 var högre än budget, vilket främst beror på ersättningar från hyresgäster som flyttat från Ystadbostäder.

Fastighetsskötsel
Kostnaderna för vår fastighetsskötsel var lägre än budgeterat. Det gäller främst kostnaderna för utemiljön, vilket bland annat beror på avtal med nya entreprenörer.

Taxebundna kostnader
Inom taxebundna kostnader ingår bland annat, el, fjärrvärme, vatten och sophämtning. De taxebundna kostnaderna var något lägre än budget, främst kostnaderna för fjärrvärme.

Lägenhetsunderhåll
Under året hade vi betydligt fler omflyttningar än beräknat. Det innebar högre underhållskostnader än normalt, eftersom vissa lägenheter krävde omfattande underhåll och totalrenoveringar.

Personalkostnader
Personalkostnaderna var lägre än budget, vilket främst beror på långtidssjukskrivningar och planerade nyrekryteringar som vi avvaktat med.

Finansiella intäkter/kostnader
I samband med låneomläggningar höjdes räntan mer än budgeterat. Detta kompenserades delvis med ränteintäkter från banken.

Så fördelar sig våra kostnader

 •  21% Taxebundna kostnader
 •  20% Avskrivningar
 •  18% Lägenhetsunderhåll
 •  12% Personalkostnader
 •  7% Övriga externa kostnader
 •  7% Fastighetsskötsel
 •  6% Reperationer
 •  5% Övriga förvaltningskostnader
 •  2% Gemensamt underhåll
 •  <1% Övriga rörelsekostnader
Visualisering av livscykeln på en fastighet.

Fastigheters livscykel

 1. Byggandet av en ny fastighet innebär en stor investering. Vanligtvis lånas en stor del av kapitalet från banken, vilket ger höga kostnader för räntor och amortering. Kostnaderna för drift och underhåll är däremot låga i denna fas.
 2. Med tiden betalas lånen av och kostnaderna för räntor sjunker. Samtidigt ökar kostnaderna för underhåll. Om underhållet inte sköts löpande blir fastighetens livslängd kortare.
 3. Till sist kan fastigheten anses för gammal och sliten för ett fortsatt underhåll och det blir dags att avveckla den.

Ju längre tid vi kan få fastigheterna att leva genom löpande underhåll, desto bättre utdelning får vi på den initiala investeringen.