Resultaträkning för verksamhetsåret 1/1 - 31/12 2020

Noterna hänvisar till efterföljande kommentarer

Belopp angivna i tkr Not 2020 2019
       
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1 112 513 108 678
Övriga rörelseintäkter 2 1 474 1 903
113 987 110 581
       
Rörelsens kostnader
Externa kostnader 3 -59 510 -62 146
Personalkostnader 4 -14 152 -15 164
Avskrivningar 5 -18 822 -18 021
-92 484 -95 331
       
Rörelseresultat 6 21 503 15 250
       
Finansiella intäkter 7 110 106
Finansiella kostnader 8 -6 213 -6 652
-6 103 -6 546
       
Resultat efter finansiella poster 15 400 8 704
       
Bokslutsdispositioner 9 -13 426 -7 697
Skatt på årets resultat 10 -574 -373
       
Årets resultat 1 400 634

Not 1 | Nettoomsättning

tkr 2020 2019
Hyresintäkter bostäder
Bostadslägenheter 88 917 84 217
Bränsleavgifter, bostäder 9 170 10 101
Hyresrabatter -766 -863
Outhyrda bostadslägenheter -607 -431
96 714 93 024
Hyresintäkter lokaler
Lokaler 11 209 10 950
Bränsleavgifter, lokaler 223 228
Outhyrda lokaler -460 -280
10 972 10 898
Fördelning kontrakt
Antal hyreskontrakt - bostäder 1 373 1 307
Antal hyreskontrakt - lokaler 62 60
Ytfördelning, procent - bostäder 93% 92%
Ytfördelning, procent - lokaler 7% 8%
Genomsnittshyra (kr/kvm) - bostäder 1 135 1 091
Genomsnittshyra (kr/kvm) - lokaler 1 494 1 456
     
Förfallostruktur lokalhyror, årshyra
Exklusive kontrakt under omförhandling
2021 2022 2023 2024 ≥ 2025 Totalt
211 342 464 1 776 4 495 7 547
           
Övriga hyresintäkter
Varmgarage 2 876 2 871
Bränsleavgifter, garage 2 2
P-platser 2 809 2 718
Hyresrabatter -42 -14
Outhyrda garage-, bilplatser -858 -830
Övriga hyresintäkter 40 9
4 827 4 756
Summa not 1 112 513 108 678

Not 2 | Övriga rörelseintäkter

tkr 2020 2019
Sidointäkter
Hyresgästservice 704 763
Kraversättningar 3 2
Förvaltningsuppdrag 51 0
Externt sålda tjänster 323 338
1 081 1 103
Övriga rörelseintäkter
Återvunna fordringar 78 113
Försärktingsersättningar 165 559
Övriga intäkter 150 128
393 800
Summa not 2 1 474 1 903

Not 3 | Externa kostnader

tkr 2020 2019
Löpande underhåll -6 704 -6 603
Planerat lägenhetsunderhåll -8 631 -12 349
Gemensamt underhåll -4 753 -2 926
Fastighetsskötsel -6 434 -9 306
Vattenförbrukning -5 178 -4 680
Elförbrukning -2 376 -2 363
Sophantering -2 276 -1 968
Uppvärmning -9 744 -9 764
Riskkostnader -2 835 -2 271
Fastighetsskatt -2 546 -2 555
Övriga externa kostnader -8 033 -7 361
- varav revision Ernst & Young -198 -158
-59 510 -62 146

Not 4 | Personalkostnader

tkr 2020 2019
Löner kollektivanställda -2 818 -2 967
Löner tjänstemän -6 207 -5 900
Kostnadsersättningar -2 -8
Soc avg, pensioner, uttagsskatt -4 452 -5 610
Utbildning, sjuk- och hälsovård -673 -679
-14 152 -15 164
Medeltal årsanställda
Kvinnor 7,0 6,6
Män 10,5 12,0
17,5 18,6
Heltidsanställda per 31/12
Kvinnor 5 6
Män 11 12
16 18
Deltidsanställda per 31/12
Kvinnor 2 3
Män 0 0
2 3
Löner och andra ersättningar
Styrelse och VD -964 -1 147
Övriga anställda -8 239 -7 879
-9 203 -9 026
Pensions- och övriga sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och VD -93 -162
Pensionskostnader för övriga anställda -970 -1 293
Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal -2 472 -3 188
-3 535 -4 643
Anställningsavtal VD
Vid uppsägning från företagets sida har VD rätt till avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner.
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 14% 29%
Andel män i styrelsen 86% 71%
Andel kvinnor bland övriga le-dande befattningshavare 25% 20%
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 75% 80%
Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro 3% 5%
- varav andel 60 dagar eller mer 38% 42%
Sjukfrånvaro per grupp
- män 4% 6%
- kvinnor 1% 3%
- 29 år och yngre 0% 0%
- 30-49 år 1% 13%
- 50 år och äldre 3% 2%

Not 5 | Avskrivningar

tkr 2020 2019
Maskiner, inventarier, fordon -96 -132
Byggnader, markanläggningar -18 625 -17 001
Utrangerade komponenter, restvärde -101 -888
-18 822 -18 021

Not 6 | Rörelseresultat

tkr 2020 2019
Rörelseresultat 21 503 15 250
Andel av årets inköp från koncernen 21% 21%
Andel av årets försäljning till koncernen 13% 14%

Not 7 | Finansiella intäkter

tkr 2020 2019
Ränteintäkter 110 106
110 106

Not 8 | Finansiella kostnader

tkr 2020 2019
Räntekostnader fastighetslån -6 211 -6 652
Övriga räntekostnader -2 0
-6 213 -6 652

Not 9 | Bokslutsdispositioner

tkr 2020 2019
Lämnade koncernbidrag -13 426 -7 697
-13 426 -7 697

Not 10 | Skatt på årets resultat

tkr 2020 2019
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -574 -373
Summa redovisad skatt -574 -373
     
Redovisat resultat före skatt 1 974 1 007
     
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (21,4 %) 422 215
     
Skatteeffekt av:
 - Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader
3 986 3 638
 - Skattemässiga avskrivningar på byggnader -4 561 -4 025
 - Övriga ej avdragsgilla kostnader 163 14
 - Ej skattepliktiga intäkter 0 0
 - Utrangeringar 22 190
 - Avskrivning ersättningslånepost -32 -32
 - Uppskjuten skatt -574 -373
Redovisad skatt -574 -373