Ystad bostäder

Så förvaltar vi våra pengar

Det ekonomiska resultatet för 2021 uppgår till 19,2 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt. Resultatet påverkades även detta år av pandemin och de omständigheter som därmed följde. Resultatet var trots detta högre än vad vi hade budgeterat. Vinsten som genereras från årets resultat stannar i bolaget och kommer att användas till framtida investeringar.

Exempel på faktorer som påverkade resultatet

Bostadsintäkter
De lägenheter som vi färdigställde i slutet av 2020 genererade intäkt under hela 2021 och gav därmed en högre intäkt, jämfört med föregående år.

Reparationer
Vi hade under året inga större skador i våra fastigheter. Vår egen personal utförde felavhjälpande tjänster istället för att vi köpte in tjänsterna från entreprenörer.

Lägenhetsunderhåll
Under 2021 hade vi många omflyttningar, vilket innebär högre underhållskostnader än normalt. Varje lägenhet besiktigas efter uppsagt hyreskontrakt och behovet av underhåll ses över. Att underhållskostnaderna ökat kan ses som ett gott bevis på att vi vårdar lägenheterna på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Gemensamt underhåll
På grund av brist på personella resurser kunde vi inte genomföra allt enligt vår budgeterade underhållsplan. Dessa åtgärder ligger istället med i underhållsplanen för 2022.

Taxebundna kostnader
Våra värmekostnader var under året högre än budgeterat. Även vattenförbrukningen blev högre under 2021, vilket vi ser som en effekt av pandemin, då många varit hemma i större utsträckning än tidigare år. Däremot var kostnaderna för sophämtning något lägre än budgeterat.

Personalkostnader
Våra personalkostnader var betydligt lägre 2021, jämfört med 2020. Anledningen till detta var föräldraledighet, långtidssjukskrivning samt att personal slutat och ännu inte ersatts under året. Även kostnaderna för utbildning var lägre som en effekt av pandemin.

Finansiella intäkter/kostnader
Vår ränteutveckling blev mer gynnsam än budgeterat. Räntekostnader för 2021 var lägre än året före, tack vare lån med lägre snittränta.

Statistik kostnader under året

Så här fördelar sig bolagets kostnader

 •  18% Värme, vatten, el och renhållning
 •  17% Avskrivningar
 •  16% Resultat före bokslutsdisposition och skatt
 •  12% Underhåll
 •  10% Personalkostnad
 •  7% Fastighetsskötsel
 •  7% Övriga externa kostnader
 •  5% Övriga förvaltningskostnader
 •  4% Reparationer
 •  4% Räntekostnad
Visualisering av livscykeln på en fastighet.

Fastigheters livscykel

 1. Det är en stor investering att bygga en ny fastighet. Pengarna kan komma från eget kapital, men det är vanligare är att en stor del lånas från banken, vilket ger höga kostnader för räntor och amortering. Ett nybyggt hus har låga kostnader för drift och underhåll.
 2. När tiden går betalas lånen av och kostnaderna för räntor sjunker. Men samtidigt ökar kostnaderna för underhåll när huset åldras. Om underhållet inte sköts löpande kortas fastighetens potentiella livslängd. Ju äldre huset blir, desto större investeringar måste göras.
 3. Till sist kan fastigheten anses för gammal och sliten för att det ska gå att försvara att investera mer pengar i underhållet – och då avvecklas fastigheten. Ju längre tid vi kan få fastigheterna att leva genom att löpande underhålla dem, desto bättre utdelning får vi på den initiala investeringen.
Husfasad i Ystad.

Vanliga frågor om vår ekonomi

Hur är min hyra beräknad?

Hyran ska täcka in både kostnader för löpande utgifter och underhåll, och för långsiktiga investeringar. Det är en mängd olika kostnader som ska vägas in, till exempel yttre och inre underhåll, fastighetsskatt, personalkostnader, avgifter för värme, vatten, fastighetsel, markskötsel, snöröjning och räntekostnader.

Varför har Ystadbostäder ingen renoveringsfond?

Ett kommunalt bolag kan inte på samma sätt som en bostadsrättsförening fondera pengar för framtida underhåll. Det styrs av lagstiftningen. Ystadbostäder renoverar lägenheter vid behov.