Så jobbar vi med hållbarhet

Vårt största bidrag på Ystadbostäder är att ha en cirkulär affärsmodell som skapar långsiktiga värden och bidrar till en ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Ansvar för en hållbar morgondag 

Vi jobbar med hållbarhet ur många aspekter. Bland annat gör vi riktade hållbarhetsinsatser som bidrar till att uppnå FN:s globala mål. Vi ingår även i Allmännyttans klimatinitiativ, driver projektet ”Bo klimatsmart” för att underlätta till en mer hållbar livsstil för våra hyresgäster, jobbar för att stoppa våld i hemmen och skapa tryggare boendemiljöer. 

Ökad kunskap om källsortering 

Under året inventerade vi våra miljörum i syfte att förbättra avfallssorteringen för hyresgästerna. Vi tog därefter fram en åtgärdsplan med målet att minska restavfallet med 15 procent till 2024.

”Vårt restavfall ska minska med 15 % till 2024”  ...
Avfallssymboler

Nytt system med avfallssymboler

Vi har valt att successivt gå över till Avfall Sveriges nya system för avfallssymboler. Systemet är framtaget för att underlätta sorteringen och öka återvinningen. Med ett gemensamt skyltsystem över hela landet skapas igenkänning och därmed bättre förutsättningar att sortera avfallet rätt. Under 2023 kommer våra miljörum skyltas om med de nya symbolerna och vi planerar att anordna gårdsträffar där hyresgästerna kan lära sig mer om källsortering.

Sommarlov i fridhem.

Rekord för Sommarlov i Fridhem 

Vårt integrationsprojekt Sommarlov i Fridhem slog 2022 rekord i antalet besökare. Sommarlov i Fridhem är en mötesplats för alla åldrar som genomförs varje år tillsammans med KFUM Ystad och Rädda Barnen. Projektet har till syfte att skapa möten och ny aktivitet i området. Här kan besökarna umgås och göra roliga saker som t.ex. att rita, testa kampsport, köra radiostyrda bilar och prova nya spel. För första gången var Ystadbostäder på plats och höll i en aktivitet. Här fick vi bra möjligheter att möta både nuvarande och blivande hyresgäster.

Anrikt gammalt hus med blommor längs fasaden.

Vanliga frågor om vårt hållbarhetsarbete

Hur bidrar ni till att FN:s globala mål uppnås?

Bland annat är fastighetselen 100 % fossilfri och all nyproduktion miljöcertifierad. I vår uthyrningspolicy slår vi fast att alla ska behandlas lika i bostadskön. Vi gör vidare gårdarna tryggare samt sköter våra grönområden med minsta möjliga miljöpåverkan.

Under perioden 2022–2024 fokuserar vi på aktiviteter kopplade till tre av FN:s globala mål:

  • Nr 7 Hållbar energi för alla
  • Nr 11 Hållbara städer och samhällen
  • Nr 12 Hållbar konsumtion och produktion

Hur kan jag som hyresgäst bidra till en mer hållbar vardag?

Med vårt initiativ Bo klimatsmart får du som hyresgäst bra tips på en mer hållbar livsstil. Alla tips finns samlade på boklimatsmart.se. Här får du även lära dig mer om sopsortering, testa sorteringsguiden och se filmer som ger kunskap för en hållbar framtid.

Kan jag odla på gården?

Ja, för dig som tycker om odling finns möjlighet att låna en odlingslåda på din gård. Projektet med odlingslådor har blivit mycket uppskattat och ökat gemenskapen bland hyresgästerna.

Hur jobbar ni för ökad jämlikhet och gemenskap?

Den sociala delen av hållbarhetsarbetet är mycket viktig för oss. Här är Sommarlov i Fridhem och vårt engagemang i Huskurage bra exempel. Huskurage är en våldspreventiv metod där vi jobbar för att stoppa våld i hemmen och ger tips på vad en hyresgäst kan göra om hen misstänker att en granne utsätts för våld.

30 procent minskad energianvändning
Vi ingår i Allmännyttans klimatinitiativ som är ett upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målen är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria och att energianvändningen ska minska med 30 procent senast år 2030.