Jimmie Persson

Jimmie Persson om året som gått

2021 kännetecknades bland annat av en ny affärsplan, utökad digital service för Ystadbostäders hyresgäster och fortsatta planer på en ny hyresmodell. Här berättar bolagets VD, Jimmie Persson om året som gått.

Hur påverkade pandemin Ystadbostäder under 2021?

Pandemin har naturligtvis påverkat oss alla mer eller mindre. Vår personal har jobbat hemifrån största delen av året, men vi har försökt ställa om kontaktvägarna och möta hyresgästerna mer digitalt. Vi har även startat arbetet med en ny tjänst på hemsidan där hyresgästerna kommer kunna boka personliga möten.

Hus i Ystad

Vad innebär den nya affärsplanen som togs fram 2021?

Affärsplanen är ett av våra viktigaste styrdokument, det pekar ut riktningen för hur bolaget ska utvecklas kommande år. Hela bolaget inklusive styrelsen har jobbat med planen – ett roligt och intensivt arbete. Jag som VD är jättenöjd. Nu börjar jobbet med att förverkliga ord till handling. Vi har spänt bågen på ett balanserat sätt, men ändå så pass att om vi lyckas uppfylla samtliga målområden kommer bolaget ha tagit ett stort kliv framåt.

I affärsplanen har ni tagit fram en ny vision, vad innebär den?

Vår vision är att vara det självklara förstahandsvalet för den som söker boende i Ystads kommun.

Visionen ställer höga krav på oss som hyresvärd, då vi har tuff konkurrens från privata aktörer. Det är viktigt att vi kan erbjuda ett brett utbud av bostäder som attraherar alla typer av intressenter. Vi måste ta ett stort ansvar för såväl våra hyresgäster som medarbetare och samhället i stort. Och vi ska bidra till Ystad kommuns framtida utveckling samtidigt som vi har ett unikt bestånd som ska bevaras på bästa sätt.

Affärsplan

Under kommande år vill ni också bygga nytt. Hur ser arbetet ut med nyproduktionen?

Vårt ägardirektiv förändrades 2020. Nu ställer inte vår ägare längre krav på oss att producera nya bostäder. Anledningen till förändringen är koncernens stora låneskuld som behöver balanseras noga kommande år. Men för att svara på frågan, så har vi jobbat med projekt ”Trädgårdsstaden” sedan 2015 och vi har huvudansvaret för exploateringen. Nu finns tre fastigheter kvar som inte är påbörjade och det är viktigt att färdigställa dem, så vi inte riskerar att få ett halvfärdigt område under längre tid. Vi har skickat en begäran till ägaren om att färdigställa fastigheterna med en delfinansiering, bestående av eget kapital, nyupplåning och försäljning.

"Det är viktigt att vi kan erbjuda ett brett utbud av bostäder som attraherar alla typer av intressenter" ...

Hur många nya lägenheter kan det bli?

Upp mot 130 nya lägenheter. Vår förhoppning är att första delen står färdigt under2024.

Vad innebär en försäljning?

En försäljning kan tolkas negativt, men det finns ingen anledning till större oro för våra hyresgäster. Vi har ett marknadsvärde på ca 1,8 mdkr och vi har simulerat en försäljning på ca 51 mkr. Det motsvarar ca 2,8 % av bolagets marknadsvärde. Vi tittar i första hand på fastigheter som är lite udda. Det viktigaste är att pengarna som genereras av en försäljning återinvesteras i bolaget, det öppnar möjligheter för fler att få en lägenhet.

Ni arbetar tillsammans med andra aktörer för att ta fram en ny hyresmodell för Ystad. Hur går det arbetet?

Det är ett arbete som vi försökt komma i mål med tillsammans med de privata hyresvärdarna och hyresgästföreningen under många år. Arbetet återupptogs på allvar under 2021 och samtliga parter är enade om att det behövs en systematisk hyressättning. Modellen bygger på att lägenhetshyran pejlar lägenhetens skick, standard och läge.

I förlängningen innebär det att vissa hyresgäster får en reducerad hyra, medan några får en hyresökning. Det blir inga dramatiska förändringar från dag ett, utan det sker successivt, framför allt vid omflyttning. Våra hyresgäster kommer att få större möjlighet att påverka standarden i lägenheten. Men det är även viktigt att kunna erbjuda ett varierat utbud av lägenheter.

"Vi måste ta ett stort ansvar för såväl våra hyresgäster som medarbetare och samhället i stort." ...

Ni planerar själva på att flytta till nya kontorslokaler. När går flyttlasset?

Vi har under snart ett års tid jobbat med att planera för nya kontorslokaler. De nya lokalerna kommer att ligga vid västra sjöstaden och blir mer verksamhetsanpassade med fler möjligheter att möta hyresgästerna. Vi räknar med att slå upp dörrarna till de nya lokalerna hösten 2022.

 

 

//Jimmie Persson, VD