Kassaflödesanalys

Belopp angivna i tkr 2022 2021
     
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster 24 212 24 309
Av- och nedskrivningar som belastat resultatet 21 218 20 989
Vinst/förlust försäljning av anläggningstillgångar -5 309 98
40 121 40 325
     
Erhållen ränta 409 62
Erlagd ränta -6 115 -5 132
Betald inkomstskatt -45 82
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 0 1 277
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 34 370 41 685
     
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:
Ökning (-), minskning (+) kundfordringar -335 79
Ökning (-), minskning (+) övriga kortfristiga fordringar 1 233 -3 319
Ökning (+), minskning (-) leverantörsskulder 2 611 1 885
Ökning (+), minskning (-) övriga kortfristiga skulder 13 138 -291
Kassaflöde från den löpande verksamheten 51 017 40 039
     
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -26 068 -23 086
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 20 000 0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -72 -81
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 98 119
Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 042 -23 048
     
Finansieringsverksamheten
Lämnade koncernbidrag -8 481 -20 806
Erhållna aktieägartillskott 6 734 16 520
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 747 -4 286
     
Årets kassaflöde 43 228 12 705
     
SUMMA LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 26 875 14 170
     
SUMMA LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 70 103 26 875
     
Likvida medel:
Kassa och bank 6 6
Koncernvalutakonto 70 097 26 869
70 103 26 875