Kommentarer till resultat- och balansräkning

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen för år 2020 har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäktsredovisning

Intäkter som intjänats redovisas enligt följande: Hyresintäkter för bostäder, lokaler och övriga objekt redovisas i den period uthyrningen avser. Övriga intäkter redovisas i den period de faktureras. Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektiv avkastning.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas aktuellt år, justeringar avseende tidigare års skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intresseföretags skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller aviserade.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skattefordran avseende framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Varulager

Företaget för inte någon lagerredovisning utan kostnadsför inköp av varor löpande.

Pensionsplaner

I bolaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. Bolagets övriga planer klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1 (K3).

Leasing

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Statliga stöd

Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas.

Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.

Fastigheterna är uppdelade på följande komponenter:

  • Mark (tomtmark)
  • Markanläggningar (anordningar eller anläggningar, t.ex. vägar, parkeringsplatser eller planteringar)
  • Stomme (stomme och grund samt stomkompletteringar och innerväggar)
  • Tak (byggnadens yttertak)
  • Fasad (byggnadens yttre väggbeklädnad, i de flesta fall tegel och puts, samt balkonger)
  • Inre ytskikt (ytskikt på golv och innerväggar)
  • Installationer (värme, vatten, ventilation, eventuell hiss, el samt styr- och övervakning)
  • Övrigt (fönster och dörrar, vitvaror och tvättutrustning samt mindre betydande komponenter).

Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader: 20-100 år
- Stomme 80-100 år
- Tak 40 år
- Fasad 50 år
- Inre ytskikt 20 år
- Installationer 30 år
- Övrigt 30 år
Markanläggningar 25 år
Maskiner, inventarier, fordon 5 år

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Fordringar och skulder

Fordringar upptas till de belopp varmed de beräknas inflyta. Skulder upptas till nominella belopp. Interima poster upptas till beräknade belopp. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.

Koncernredovisning

Koncernredovisning för koncernen som AB Ystadbostäder ingår i upprättas av moderbolaget Ytornet AB, 556670-9811.

Bedömningar och uppskattningar

Fastighetsvärdering

Vid årsskiftet genomfördes en individuell värdering av fastigheterna. Värderingen har gjorts med stöd av en kassaflödesmodell. Värderingen bygger på faktiska hyresnivåer samt schabloniserade drifts- och underhållskostnader. I samband med värderingen görs även en bedömning av eventuell nedskrivning av varje fastighet. Eftersom ingen fastighet visade på ett bokfört värde som överstiger framräknat marknadsvärde med mer än 1,0 mkr eller 10 procent av bokfört värde, har ingen nedskrivning gjorts. Någon uppskrivning har heller inte företagits.

Reservering för osäkra fordringar

På balansdagen har bedömning gjorts avseende osäkra hyres- och kundfordringar. Dessa fordringar har kostnadsförts som befarade hyres- och kundförluster, och belastar resultatet 2020 med totalt 700 tkr.