Resultaträkning för verksamhetsåret 1/1 - 31/12 2022

Noterna hänvisar till efterföljande kommentarer

Belopp angivna i tkr Not 2022 2021
       
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1 122 185 118 582
Övriga rörelseintäkter 2 6 790 2 142
128 975 120 724
       
Rörelsens kostnader
Förvaltningskostnader 3 -63 064 -54 490
Externa kostnader 4 -70 469 -62 688
Personalkostnader 5 -12 451 -12 640
Avskrivningar och övriga rörelsekostnader 6 -21 843 -21 087
-104 763 -96 415
       
Rörelseresultat 7 24 212 24 309
       
Finansiella intäkter 8 409 62
Finansiella kostnader 9 -6 115 -5 132
-5 706 -5 070
       
Resultat efter finansiella poster 18 506 19 239
       
Bokslutsdispositioner 10 -8 481 -20 806
Skatt på årets resultat 11 -877 -943
       
Årets resultat 9 148 -2 510

Not 1 | Nettoomsättning

tkr 2022 2021
Hyresintäkter bostäder
Bostadslägenheter 98 113 95 126
Bränsleavgifter, bostäder 7 409 8 260
Hyresrabatter -638 -661
Outhyrda bostadslägenheter -573 -620
104 311 102 105
Hyresintäkter lokaler
Lokaler 12 062 11 530
Värmeavgifter, lokaler 214 211
Hyresrabatter -1 0
Outhyrda lokaler -567 -259
11 708 11 482
Fördelning kontrakt
Antal hyreskontrakt - bostäder 1 376 1 376
Antal hyreskontrakt - lokaler 61 61
Ytfördelning, procent - bostäder 93% 93%
Ytfördelning, procent - lokaler 7% 7%
Genomsnittshyra (kr/kvm) - bostäder 1 187 1 155
Genomsnittshyra (kr/kvm) - lokaler 1 609 1 525
     
Förfallostruktur lokalhyror, årshyra
2023 2024 2025 2026 ≥ 2027 Totalt
818 1 341 50 0 7 465 9 674
           
Övriga hyresintäkter
Garage- och bilplatser 5 905 5 917
Värmeavgifter, garage 2 2
Hyresrabatter -43 -42
Outhyrda garage-, bilplatser -844 -926
Övriga hyresintäkter 22 44
5 042 4 995
Ersättningar från hyresgäster
Ersättning för skadegörelse 715 0
Övr. ersättn. från hyresgäster 409 0
1 124 0
Summa not 1 122 185 118 582

Not 2 | Övriga rörelseintäkter

tkr 2022 2021
Sidointäkter
Hyresgästservice 0 650
Kraversättningar 4 10
Externt sålda tjänster 576 468
580 1 128
Övriga rörelseintäkter
Återvunna fordringar 24 20
Försärktingsersättningar 33 663
Vinst avyttring byggnad o mark 5 933 0
Övriga intäkter 220 331
6 210 1 014
Summa not 2 6 790 2 142

Not 3 | Förvaltningskostnader

tkr 2022 2021
Löpande underhåll -6 601 -5 096
Planerat lägenhetsunderhåll -18 504 -11 288
Gemensamt underhåll -1 912 -2 640
Fastighetsskötsel -8 109 -8 732
Vattenförbrukning -5 870 -5 504
Elförbrukning -3 657 -2 423
Sophantering -2 574 -2 297
Uppvärmning -10 278 -11 047
Riskkostnader -2 962 -2 943
Fastighetsskatt -2 597 -2 520
-63 064 -54 490

Not 4 | Externa kostnader

tkr 2022 2021
Övriga externa kostnader -7 405 -8 198
- varav revision Ernst & Young -161 -185
- varav kostnadsförda leasingavgifter -267 -272
-7 405 -8 198

Not 5 | Personalkostnader

tkr 2022 2021
Löner kollektivanställda -2 136 -2 448
Löner tjänstemän -5 414 -4 944
Styrelse- & förrättningsarvoden -157 0
Soc avg, pensioner, uttagsskatt -4 100 -4 799
Utbildning, sjuk- och hälsovård -275 -268
Övriga personalkostnader -369 -181
-12 451 -12 640
Medeltal årsanställda
Kvinnor 4,9 4,4
Män 9,9 10,1
14,8 14,5
Heltidsanställda per 31/12
Kvinnor 4 3
Män 11 10
15 13
Deltidsanställda per 31/12
Kvinnor 2 2
Män 0 0
2 2
Löner och andra ersättningar
Styrelse och VD -1 124 -1 115
Övriga anställda -6 583 -6 447
-7 707 -7 562
Pensions- och övriga sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och VD -134 -201
Pensionskostnader för övriga anställda -915 -1 371
Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal -2 594 -2 370
-3 643 -3 942
Anställningsavtal VD
Vid uppsägning från företagets sida har VD rätt till avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner.
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 0% 14%
Andel män i styrelsen 100% 86%
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 25% 0%
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 75% 100%
Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro 16% 7%
- varav andel 60 dagar eller mer 62% 74%
Sjukfrånvaro per grupp
- män 15% 4%
- kvinnor 16% 12%
- 30-49 år 22% 17%
- 50 år och äldre 14% 4%

Not 6 | Avskrivningar och övriga rörelsekostnader

tkr 2022 2021
Maskiner, inventarier, fordon -74 -77
Byggnader, markanläggningar -21 144 -20 911
Utrangerade komponenter, restvärde -625 -99
-21 843 -21 087

Not 7 | Rörelseresultat

tkr 2022 2021
Rörelseresultat 24 212 24 309
Andel av årets inköp från koncernen 26% 26%
Andel av årets försäljning till koncernen 13% 13%

Not 8 | Finansiella intäkter

tkr 2022 2021
Ränteintäkter 409 62
409 62

Not 9 | Finansiella kostnader

tkr 2022 2021
Räntekostnader fastighetslån -6 110 -5 131
Övriga räntekostnader -5 -1
-6 115 -5 132

Not 10 | Bokslutsdispositioner

tkr 2022 2021
Lämnade koncernbidrag -8 481 -20 806
-8 481 -20 806

Not 11 | Skatt på årets resultat

tkr 2022 2021
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -877 -943
Summa redovisad skatt -877 -943
     
Redovisat resultat före skatt 10 025 -1 567
     
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (20,6 % respektive 21,4 %) -2 065 -323
     
Skatteeffekt av:
 - Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader
4 356 4 308
 - Skattemässiga avskrivningar på byggnader -5 330 -5 240
 - Övriga ej avdragsgilla kostnader -23 40
 - Utrangeringar 129 20
 - Reavinst fastighetsförsäljning -1 166 1 226
 - Avskrivning ersättningslånepost -31 -31
 - Uppskjuten skatt -877 -943
Redovisad skatt -877 -943