Balansräkning per den 31/12 2020

Noterna hänvisar till efterföljande kommentarer

Belopp angivna i tkr Not 2020 2019
       
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Färdigställda byggnader 11 759 648 635 451
Tomtmark 12 42 396 42 396
Markanläggningar 13 10 416 7 345
Pågående byggnadsprojekt 14 49 806 123 425
Maskiner och inventarier 15 131 226
       
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 248 204
Uppskjuten skattefordran 17 196 227
Andra långfristiga fordringar 18 1 194 1 194
Summa anläggningstillgångar 864 035 810 468
       
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar 19 277 290
Fordringar hos koncernföretag 20 29 36
Övriga kortfristiga fordringar 21 2 005 1 716
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 1 317 1 186
       
Kortfristiga placeringar
Koncernvalutakonto 23 14 164 70 665
Kassa och bank 24 6 18
Summa omsättningstillgångar 17 798 73 911
       
SUMMA TILLGÅNGAR 881 833 884 379
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (20 200 st á 1 000 kr) 20 200 20 200
Reservfond 24 982 24 982
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 127 319 116 132
Årets resultat 1 400 634
Summa eget kapital 173 901 161 948
       
Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt 25 4 713 4 169
Summa avsättningar 4 713 4 169
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 26 679 000 679 000
Summa långfristiga skulder 679 000 679 000
       
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 5 995 15 634
Skulder till koncernföretag 27 8 174 9 537
Övriga kortfristiga skulder 28 330 444
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 9 720 13 647
Summa kortfristiga skulder 24 219 39 262
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 881 833 884 379

Not 11 | Färdigställda byggnader

tkr 2020 2019
Ingående anskaffningsvärden 875 760 865 132
Årets anskaffningar 62 457 7 169
Försäljningar/utrangeringar -179 -1 918
Omklassificeringar 80 129 5 377
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 018 167 875 760
     
I anskaffningsvärdena ingår aktiverad ränta med ackumulerade tal 9 599 9 599
     
Ingående avskrivningar -240 309 -224 652
Försäljningar/utrangeringar 77 1 030
Årets avskrivningar enligt plan -18 287 -16 687
Utgående ackumulerade avskrivningar -258 519 -240 309
     
Redovisat värde byggnader 759 648 635 451

Not 12 | Tomtmark

tkr 2020 2019
Ingående anskaffningsvärden 42 396 42 396
Utgående anskaffningsvärden 42 396 42 396

Not 13 | Markanläggningar

tkr 2020 2019
Ingående anskaffningsvärden 7 870 7 870
Årets anskaffningar 3 408 0
Omklassificeringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 278 7 870
     
Ingående avskrivningar -525 -210
Årets avskrivningar enligt plan -337 -315
Utgående ackumulerade avskrivningar -862 -525
     
Redovisat värde markanläggningar 10 416 7 345
Bokfört restvärde byggnader och mark 812 460 685 192
Verkligt värde 1 500 311 1 388 006
Beräkning av verkligt värde:    

Värderingen bygger på faktiska hyresnivåer och schablonvärden avseende drift- och underhållskostnader. Schablonkostnaderna har justerats individuellt vid behov. Värdet har bedömts med stöd av en kassaflödesmodell där beräknade driftnetton och restvärden har nuvärdeberäknats på sedvanligt vis.

Not 14 | Pågående byggnadsprojekt

tkr 2020 2019
Ingående balans 123 425 69 382
Aktiverat under året 6 742 59 420
Omfört från pågående arbeten till kostnadsfört underhåll och förgävesprojekt -232 0
Omklassificering färdigställda fastigheter -80 129 -5 377
49 806 123 425
Fördelning    
Nybyggnadsprojekt 24 195 72 387
Ombyggnadsprojekt 25 611 51 038
49 806 123 425

Not 15 | Maskiner och inventarier

tkr 2020 2019
Ingående anskaffningsvärden 2 926 2 780
Nyanskaffningar 0 146
Försäljningar/utrangeringar -134 0
Utgående anskaffningsvärden 2 792 2 926
     
Värdeminskning    
Ingående avskrivningar -2 700 -2 568
Försäljningar/utrangeringar 134 0
Årets avskrivningar enligt plan -95 -132
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 661 -2 700
     
Bokfört restvärde 131 226

Not 16 | Andra långfristiga värdepappersinnehav

tkr 2020 2019
Andelar HBV 40 40
Återbäring HBV 208 164
248 204

Not 17 | Uppskjuten skattefordran

tkr 2020 2019
Ingående saldo 227 258
Återförda skattefordringar -31 -31
196 227
     

Uppskjuten skatt med 20,6% på skillnaden mellan skattemässigt (950) och bokfört (0) restvärde på ersättningslånepost.

Not 18 | Andra långfristiga fordringar

tkr 2020 2019
Likvidfordran del av kv Yngve 4 1 194 1 194
1 194 1 194

Not 19 | Hyres- och kundfordringar

tkr 2020 2019
Hyresfordringar 477 505
Osäkra hyresfordringar -264 -420
Övriga kundfordringar 500 535
Osäkra kundfordringar -436 -330
277 290

Not 20 | Fordringar hos koncernföretag

tkr 2020 2019
Övriga kundfordringar 29 36
Övriga fordringar 0 0
29 36

Not 21 | Övriga kortfristiga fordringar

tkr 2020 2019
Beräknad skatteavräkning 1 877 1 630
Övriga fordringar 128 86
2 005 1 716

Not 22 | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

tkr 2020 2019
Upplupna intäkter 0 11
Övriga förutbetalda kostnader 1 317 1 175
1 317 1 186

Not 23 | Koncernvalutakonto

tkr 2020 2019
Koncernvalutakonto 14 164 70 665
14 164 70 665

Not 24 | Kassa och bank

tkr 2020 2019
Kassa 6 8
Bank 0 10
6 18

Not 25 | Avsättningar för uppskjuten skatt

tkr 2020 2019
Belopp vid årets ingång 4 169 3 827
Årets avsättningar 544 342
4 713 4 169

Uppskjuten skatt med 20,6% på skillnaden mellan bokfört (770 064) och skattemässigt (747 186) restvärde på byggnader och markanläggningar.

Not 26 | Långfristiga skulder till koncernföretag

tkr 2020 2019
Löptid, kapital- och räntebindning:
Förfallotidpunkt, tidigare än 2 år från balansdagen:
Skulder till koncernföretag 223 000 202 000
Förfallotidpunkt, 2-5 år från balansdagen:
Skulder till koncernföretag 441 000 422 000
Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen:
Skulder till koncernföretag 15 000 55 000
679 000 679 000
Genomsnittsränta 0,76% 0,94%
Fördelning kreditgivare:
Ystads kommun 679 000 679 000
679 000 679 000

Not 27 | Kortfristiga skulder till koncernföretag

tkr 2020 2019
Leverantörsskulder 2 183 2 213
Hyres- och kundfordringar 3 -82
Koncernbidrag 13 426 7 697
Aktieägartillskott -10 553 -6 050
Förskottsbetalda hyror 1 507 218
Upplupna räntor 3 168 3 186
Övriga förutbetalda kostnader -4 134 -14
Övriga interimsskulder 2 574 2 369
  8 174 9 537

Not 28 | Övriga kortfristiga skulder

tkr 2020 2019
Depositionsavgifter 13 17
Moms 54 57
Uttagsskatt 108 152
Personalens källskatt 155 218
330 444

Not 29 | Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter

tkr 2020 2019
Arbetsgivaravgifter 182 237
Upplupen komptid 35 38
Upplupna semesterlöner 954 1 078
Upplupna räntor 0 0
Förskottsbetalda hyror 8 238 7 070
Övriga interimsskulder 311 5 224
9 720 13 647

Not 30 | Eventualförpliktelser

tkr 2020 2019
Eventualförpliktelse Fastigo 168 165
168 165

Not 31 | Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser som beräknas ha en finansiell effekt har inträffat efter räkenskapsårets slut.