Resultaträkning för verksamhetsåret 1/1 - 31/12 2021

Noterna hänvisar till efterföljande kommentarer

Belopp angivna i tkr Not 2021 2020
       
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1 118 582 112 513
Övriga rörelseintäkter 2 2 142 1 474
120 724 113 987
       
Rörelsens kostnader
Externa kostnader 3 -62 688 -59 510
Personalkostnader 4 -12 640 -14 152
Avskrivningar och övriga rörelsekostnader 5 -21 087 -18 822
-96 415 -92 484
       
Rörelseresultat 6 24 309 21 503
       
Finansiella intäkter 7 62 110
Finansiella kostnader 8 -5 132 -6 213
-5 070 -6 103
       
Resultat efter finansiella poster 19 239 15 400
       
Bokslutsdispositioner 9 -20 806 -13 426
Skatt på årets resultat 10 -943 -574
       
Årets resultat -2 510 1 400

Not 1 | Nettoomsättning

tkr 2021 2020
Hyresintäkter bostäder
Bostadslägenheter 95 126 88 917
Bränsleavgifter, bostäder 8 260 9 170
Hyresrabatter -661 -766
Outhyrda bostadslägenheter -620 -607
102 105 96 714
Hyresintäkter lokaler
Lokaler 11 530 11 209
Bränsleavgifter, lokaler 211 223
Outhyrda lokaler -259 -460
11 482 10 972
Fördelning kontrakt
Antal hyreskontrakt - bostäder 1 376 1 373
Antal hyreskontrakt - lokaler 61 62
Ytfördelning, procent - bostäder 93% 93%
Ytfördelning, procent - lokaler 7% 7%
Genomsnittshyra (kr/kvm) - bostäder 1 155 1 135
Genomsnittshyra (kr/kvm) - lokaler 1 525 1 494
     
Förfallostruktur lokalhyror, årshyra
Exklusive kontrakt under omförhandling
2022 2023 2024 2025 ≥ 2026 Totalt
190 77 1 776 3 057 2 222 7 323
           
Övriga hyresintäkter
Varmgarage 2 955 2 876
Bränsleavgifter, garage 2 2
P-platser 2 962 2 809
Hyresrabatter -42 -42
Outhyrda garage-, bilplatser -926 -858
Övriga hyresintäkter 44 40
4 995 4 827
Summa not 1 118 582 112 513

Not 2 | Övriga rörelseintäkter

tkr 2021 2020
Sidointäkter
Hyresgästservice 650 704
Kraversättningar 10 3
Förvaltningsuppdrag 0 51
Externt sålda tjänster 468 323
1 128 1 081
Övriga rörelseintäkter
Återvunna fordringar 20 78
Försärktingsersättningar 663 165
Övriga intäkter 331 150
1 014 393
Summa not 2 2 142 1 474

Not 3 | Externa kostnader

tkr 2021 2020
Löpande underhåll -5 096 -6 704
Planerat lägenhetsunderhåll -11 288 -8 631
Gemensamt underhåll -2 640 -4 753
Fastighetsskötsel -8 732 -6 434
Vattenförbrukning -5 504 -5 178
Elförbrukning -2 423 -2 376
Sophantering -2 297 -2 276
Uppvärmning -11 047 -9 744
Riskkostnader -2 943 -2 835
Fastighetsskatt -2 520 -2 546
Övriga externa kostnader -8 198 -8 033
- varav revision Ernst & Young -185 -198
- varav kostnadsförda leasingavgifter -272 -309
-62 688 -59 510

Not 4 | Personalkostnader

tkr 2021 2020
Löner kollektivanställda -2 448 -2 818
Löner tjänstemän -4 944 -6 207
Kostnadsersättningar -0 -2
Soc avg, pensioner, uttagsskatt -4 799 -4 452
Utbildning, sjuk- och hälsovård -449 -673
-12 640 -14 152
Medeltal årsanställda
Kvinnor 4,4 7,0
Män 10,1 10,5
14,5 17,5
Heltidsanställda per 31/12
Kvinnor 3 5
Män 10 11
13 16
Deltidsanställda per 31/12
Kvinnor 2 2
Män 0 0
2 2
Löner och andra ersättningar
Styrelse och VD -1 115 -964
Övriga anställda -6 447 -8 239
-7 562 -9 203
Pensions- och övriga sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och VD -201 -93
Pensionskostnader för övriga anställda -1 371 -970
Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal -2 370 -2 472
-3 942 -3 535
Anställningsavtal VD
Vid uppsägning från företagets sida har VD rätt till avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner.
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 14% 14%
Andel män i styrelsen 86% 86%
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0% 25%
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100% 75%
Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro 7% 3%
- varav andel 60 dagar eller mer 74% 38%
Sjukfrånvaro per grupp
- män 4% 4%
- kvinnor 12% 1%
- 30-49 år 17% 1%
- 50 år och äldre 4% 3%

Not 5 | Avskrivningar och övriga rörelsekostnader

tkr 2021 2020
Maskiner, inventarier, fordon -77 -96
Byggnader, markanläggningar -20 911 -18 625
Utrangerade komponenter, restvärde -99 -101
-21 087 -18 822

Not 6 | Rörelseresultat

tkr 2021 2020
Rörelseresultat 24 309 21 503
Andel av årets inköp från koncernen 26% 21%
Andel av årets försäljning till koncernen 13% 13%

Not 7 | Finansiella intäkter

tkr 2021 2020
Ränteintäkter 62 110
62 110

Not 8 | Finansiella kostnader

tkr 2021 2020
Räntekostnader fastighetslån -5 131 -6 211
Övriga räntekostnader -1 -2
-5 132 -6 213

Not 9 | Bokslutsdispositioner

tkr 2021 2020
Lämnade koncernbidrag -20 806 -13 426
-20 806 -13 426

Not 10 | Skatt på årets resultat

tkr 2021 2020
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -943 -574
Summa redovisad skatt -943 -574
     
Redovisat resultat före skatt -1 567 1 974
     
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (20,6 % respektive 21,4 %) -323 422
     
Skatteeffekt av:
 - Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader
4 308 3 986
 - Skattemässiga avskrivningar på byggnader -5 240 -4 561
 - Övriga ej avdragsgilla kostnader 40 163
 - Utrangeringar 20 22
 - Reavinst fastighetsförsäljning 1 226 0
 - Avskrivning ersättningslånepost -31 -32
 - Uppskjuten skatt -943 -574
Redovisad skatt -943 -574