Jimmie Persson, vd på Ystadbostäder.

VD har ordet

2020 har varit ett speciellt år. Samhället har behövt hantera en pandemi som präglat många aspekter av livet. Vi har alla på olika sätt fått anpassa våra liv för att bidra till att minska spridningen av Covid-19.

För oss på Ystadbostäder har det inneburit att vi fått ställa om delar av verksamheten. Vi fick med kort varsel stänga vår kundmottagning för spontana besök, och till exempel flytta ut nyckelutlämning vid omflyttningar till ett cykelställ på gården för att personal och hyresgäster ska kunna mötas på ett säkert sätt. Fastighetsskötare som måste besöka hyresgäster för att utföra akuta reparationer använder skyddsutrustning som munskydd och visir. Vår personal har också haft extra hög närvaro på gårdar och i utomhusmiljön, vilket vi ser har bidragit till ökad trygghet för många hyresgäster.

Under sommaren genomförde vi bland annat allsång på våra gårdar vid flera tillfällen, och andra sommarlovsaktiviteter för barn och vuxna med syfte att umgås mer utomhus och på ett säkert sätt.

Men året har inneburit andra, större förändringar för Ystadsbostäder.

Vi har invigt 68 nya lägenheter: 36 stycken i det nybyggda punkthuset Grundström, och 32 mindre vindslägenheter som byggts i fastigheten Fridhem. Båda projekten är lyckade exempel på hur det går att förtäta en stad utan att ta ny mark i anspråk. Det är särskilt glädjande att se att de mindre lägenheterna har fyllt ett behov för unga människor som behöver ta sig in på bostadsmarknaden, och att kötiden för att få en etta har kortats väsentligt.

[...]ska vi nu förvalta de fastigheter vi har och fokusera på att ge våra kunder god service i trygga och sunda bostäder. ...

Efter ett nytt ägardirektiv som beslutades i början av 2020 har vi dock ändrat fokus för vår verksamhet. Från att ha haft ett uppdrag att bygga ett femtiotal nya lägenheter varje år, ska vi nu förvalta de fastigheter vi har och fokusera på att ge våra kunder god service i trygga och sunda bostäder.

Ett gott kundbemötande har självfallet alltid varit viktigt. Med det nya ägardirektivet blir det ännu viktigare, och vi ser därför över vår organisation för att se hur vi bäst kan utveckla vår service. Nyproduktion tar mycket kraft, och den kraften vill vi nu vända inåt. Vi vill utveckla boinflytandet, och framöver göra det möjligt att som hyresgäst själv välja standard och komfort i högre utsträckning än idag.

Kulturhus.

Det innebär också att vi sätter större fokus på det löpande underhållet av våra fastigheter. Vi har ett unikt bestånd, med många kulturfastigheter där ett flertal har en mycket lång historia och är en del av Ystads kulturarv. Det är vi mycket stolta över. Men det ställer samtidigt speciella krav på hur underhåll och renoveringar kan genomföras.

Det är viktigt att komma ihåg att mycket av det underhåll som får ett hus att må bra och erbjuda ett gott boende under lång tid inte syns för blotta ögat i lägenheterna. Ett sådant exempel är våra undercentraler, som reglerar värme och varmvatten i alla lägenheter i ett hus. Många av dem kommer behöva bytas ut framöver, och vi ser just nu över hur det kan genomföras.

Under året har vi genomfört en kampanj för att få fler att dricka det goda dricksvattnet vi har direkt i kranen istället för att bära hem vatten i plastflaskor från affären. ...

Den sortens underhåll är också ett led i att uppnå våra hållbarhetsmål, och hålla ner energikostnaderna. Ystadbostäder ingår i Allmännyttans klimatinitiativ, där målet är att sänka energiförbrukningen med 30% till 2030 från 2009 års nivå.

Vi arbetar med hållbarhet ur många aspekter. Under året har vi genomfört en kampanj för att få fler att dricka det goda dricksvattnet vi har direkt i kranen istället för att bära hem vatten i plastflaskor från affären. Arbetet med att bli fossilfria pågår ständigt, vår fjärrvärme i kommunen är till vår stora glädje fossilfri.

Något som märkts mycket under året för våra hyresgäster är att vi inte haft möjlighet att sköta våra gårdar och utomhusmiljöer i samma utsträckning som vanligt. Orsaken är att det avtal vi hade för markskötsel överklagades under våren och att det dröjde in på hösten innan vi fick ett nytt avtal på plats. Med det nya avtalet kan markskötslen återigen ske som vanligt.

Jag klev in som VD för Ystadbostäder i slutet av året, och ser ljust på möjligheterna att förvalta och förädla både våra fastigheter och förtroendet till våra hyresgäster under kommande år. Det finns en stor potential i Ystadbostäder och jag ser fram emot att få vara med på resan framåt.

//Jimmie Persson, VD

Ögonblick från året