Balansräkning per den 31/12 2022

Noterna hänvisar till efterföljande kommentarer

Belopp angivna i tkr Not 2022 2021
       
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Färdigställda byggnader 12 748 743 762 232
Tomtmark 13 42 396 42 396
Markanläggningar 14 12 479 11 174
Pågående byggnadsprojekt 15 49 479 47 217
Maskiner och inventarier 16 180 99
       
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 155 181
Uppskjuten skattefordran 18 134 165
Andra långfristiga fordringar 19 1 223 1 223
Summa anläggningstillgångar 854 789 864 687
       
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar 20 533 198
Fordringar hos koncernföretag 21 61 3 288
Övriga kortfristiga fordringar 22 2 016 2 048
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 3 360 1 334
       
Likvida medel
Koncernvalutakonto 24 70 097 26 869
Kassa och bank 25 6 6
Summa omsättningstillgångar 76 073 33 743
       
SUMMA TILLGÅNGAR 930 862 898 430
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (20 200 st á 1 000 kr) 20 200 20 200
Reservfond 24 982 24 982
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 149 463 145 239
Årets resultat 9 148 -2 510
Summa eget kapital 203 793 187 911
       
Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt 26 6 471 5 625
Summa avsättningar 6 471 5 625
       
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 27 679 000 679 000
Summa långfristiga skulder 679 000 679 000
       
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 10 491 7 880
Skulder till koncernföretag 28 7 534 7 134
Aktuella skatteskulder 29 36 81
Övriga kortfristiga skulder 30 2 258 513
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 21 279 10 286
Summa kortfristiga skulder 41 598 25 894
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 930 862 898 430

Not 12 | Färdigställda byggnader

tkr 2022 2021
Ingående anskaffningsvärden 1 040 794 1 018 167
Årets anskaffningar 4 334 6 022
Försäljningar/utrangeringar -1 943 -487
Omklassificeringar 3 413 17 092
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 046 598 1 040 794
     
I anskaffningsvärdena ingår aktiverad ränta med ackumulerade tal 8 624 9 599
     
Ingående avskrivningar -278 562 -258 519
Försäljningar/utrangeringar 1 318 388
Årets avskrivningar enligt plan -20 611 -20 431
Utgående ackumulerade avskrivningar -297 855 -278 562
     
Redovisat värde byggnader 748 743 762 232

Not 13 | Tomtmark

tkr 2022 2021
Ingående anskaffningsvärden 42 396 42 396
Utgående anskaffningsvärden 42 396 42 396

Not 14 | Markanläggningar

tkr 2022 2021
Ingående anskaffningsvärden 12 517 11 278
Årets anskaffningar 1 838 759
Omklassificeringar 0 480
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 355 12 517
     
Ingående avskrivningar -1 343 -862
Årets avskrivningar enligt plan -533 -481
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 876 -1 343
     
Redovisat värde markanläggningar 12 479 11 174
Bokfört restvärde byggnader och mark 803 618 815 802
Verkligt värde 1 747 019 1 669 510
Beräkning av verkligt värde:    

Värderingen bygger på faktiska hyresnivåer och schablonvärden avseende drift- och underhållskostnader. Schablonkostnaderna har justerats individuellt vid behov. Värdet har bedömts med stöd av en kassaflödesmodell där beräknade driftnetton och restvärden har nuvärdeberäknats på sedvanligt vis.

Not 15 | Pågående byggnadsprojekt

tkr 2022 2021
Ingående balans 47 217 49 806
Aktiverat under året 19 977 16 260
Omfört från pågående arbeten till kostnadsfört underhåll och förgävesprojekt 20 -1 277
fastighetsförsäljningar -14 046 0
Omklassificering färdigställda fastigheter -3 689 -17 572
49 479 47 217
Fördelning    
Nybyggnadsprojekt 15 826 14 719
Ombyggnadsprojekt 33 653 32 498
49 479 47 217

Not 16 | Maskiner och inventarier

tkr 2022 2021
Ingående anskaffningsvärden 2 837 2 792
Nyanskaffningar 154 45
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Utgående anskaffningsvärden 2 991 2 837
     
Värdeminskning    
Ingående avskrivningar -2 738 -2 661
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Årets avskrivningar enligt plan -73 -77
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 811 -2 738
     
Bokfört restvärde 180 99

Not 17 | Andra långfristiga värdepappersinnehav

tkr 2022 2021
Andelar HBV 40 40
Återbäring HBV 115 141
155 181

Not 18 | Uppskjuten skattefordran

tkr 2022 2021
Ingående saldo 165 196
Återförda skattefordringar -31 -31
134 165
     

Uppskjuten skatt med 20,6% på skillnaden mellan skattemässigt (650) och bokfört (0) restvärde på ersättningslånepost.

Not 19 | Andra långfristiga fordringar

tkr 2022 2021
Ingående saldo 1 223 1 194
Tillkommande fordringar 0 29
1 223 1 223
     

Avser likvidfordran försäljning del av kv Yngve 4.

Not 20 | Hyres- och kundfordringar

tkr 2022 2021
Hyresfordringar 456 504
Osäkra hyresfordringar -327 -412
Övriga kundfordringar 771 522
Osäkra kundfordringar -367 -416
533 198

Not 21 | Fordringar hos koncernföretag

tkr 2022 2021
Hyresfordringar 0 9 271
Övriga kundfordringar 61 188
Förutbetalda kostnader 0 14
Leverantörsskulder 0 -23
Upplupna räntor 0 -3 482
Förskottsbetalda hyror 0 -1 524
Övriga interimsskulder 0 -1 156
61 3 288

Not 22 | Övriga kortfristiga fordringar

tkr 2022 2021
Beräknad skatteavräkning 1 887 1 817
Övriga fordringar 129 231
2 016 2 048

Not 23 | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

tkr 2022 2021
Upplupna intäkter 25 22
Övriga förutbetalda kostnader 3 335 1 312
3 360 1 334

Not 24 | Koncernvalutakonto

tkr 2022 2021
Koncernvalutakonto 70 097 26 869
70 097 26 869

Not 25 | Kassa och bank

tkr 2022 2021
Kassa 6 6
6 6

Not 26 | Avsättningar för uppskjuten skatt

tkr 2022 2021
Belopp vid årets ingång 5 625 4 713
Årets avsättningar 846 912
6 471 5 625

Uppskjuten skatt med 20,6% på skillnaden mellan bokfört (761 412) och skattemässigt (729 810) restvärde på byggnader och markanläggningar.

Not 27 | Långfristiga skulder till koncernföretag

tkr 2022 2021
Löptid, kapital- och räntebindning:
Förfallotidpunkt, tidigare än 2 år från balansdagen:
Skulder till koncernföretag 344 000 273 000
Förfallotidpunkt, 2-5 år från balansdagen:
Skulder till koncernföretag 335 000 406 000
Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen:
Skulder till koncernföretag 0 0
679 000 679 000
Genomsnittsränta 1,03% 0,75%
Fördelning kreditgivare:
Ystads kommun 679 000 679 000
679 000 679 000

Not 28 | Kortfristiga skulder till koncernföretag

tkr 2022 2021
Leverantörsskulder 3 554 1 196
Hyres- och kundfordringar -6 370 0
Koncernbidrag 8 481 20 806
Aktieägartillskott -6 734 -16 520
Förskottsbetalda hyror 1 239 0
Upplupna räntor 4 519 0
Övriga förutbetalda kostnader -11 0
Övriga kortfristiga fordringar -1 0
Övriga interimsskulder 2 857 1 652
  7 534 7 134

Not 29 | Skatteskulder

tkr 2022 2021
Preliminärskatt -2 882 -2 882
Fastighetsskatt 2 663 2 583
Särskild löneskatt 255 380
36 81

Not 30 | Övriga kortfristiga skulder

tkr 2022 2021
Depositionsavgifter 10 10
Moms 667 89
Uttagsskatt 70 78
Sociala avgifter 201 178
Personalens källskatt 177 158
Övriga kortfristiga skulder 1 133 0
2 258 513

Not 31 | Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter

tkr 2022 2021
Upplupna sociala avgifter 253 242
Upplupen komptid 59 64
Upplupna semesterlöner 804 770
Förskottsbetalda hyror 8 669 8 370
Övriga interimsskulder 11 494 840
21 279 10 286

Not 32 | Eventualförpliktelser

tkr 2022 2021
Eventualförpliktelse Fastigo 154 147
154 147

Not 33 | Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser som beräknas ha en finansiell effekt har inträffat efter räkenskapsårets slut.