Balansräkning per den 31/12 2021

Noterna hänvisar till efterföljande kommentarer

Belopp angivna i tkr Not 2021 2020
       
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Färdigställda byggnader 11 762 232 759 648
Tomtmark 12 42 396 42 396
Markanläggningar 13 11 174 10 416
Pågående byggnadsprojekt 14 47 217 49 806
Maskiner och inventarier 15 99 131
       
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 181 248
Uppskjuten skattefordran 17 165 196
Andra långfristiga fordringar 18 1 223 1 194
Summa anläggningstillgångar 864 687 864 035
       
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar 19 198 277
Fordringar hos koncernföretag 20 3 288 29
Övriga kortfristiga fordringar 21 2 048 2 005
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 1 334 1 317
       
Likvida medel
Koncernvalutakonto 23 26 869 14 164
Kassa och bank 24 6 6
Summa omsättningstillgångar 33 743 17 798
       
SUMMA TILLGÅNGAR 898 430 881 833
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (20 200 st á 1 000 kr) 20 200 20 200
Reservfond 24 982 24 982
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 145 239 127 319
Årets resultat -2 510 1 400
Summa eget kapital 187 911 173 901
       
Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt 25 5 625 4 713
Summa avsättningar 5 625 4 713
       
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 26 679 000 679 000
Summa långfristiga skulder 679 000 679 000
       
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 7 880 5 995
Skulder till koncernföretag 27 7 134 8 174
Aktuella skatteskulder 28 81 0
Övriga kortfristiga skulder 29 335 330
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 10 464 9 720
Summa kortfristiga skulder 25 894 24 219
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 898 430 881 833

Not 11 | Färdigställda byggnader

tkr 2021 2020
Ingående anskaffningsvärden 1 018 167 875 760
Årets anskaffningar 6 022 62 457
Försäljningar/utrangeringar -487 -179
Omklassificeringar 17 092 80 129
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 040 794 1 018 167
     
I anskaffningsvärdena ingår aktiverad ränta med ackumulerade tal 9 599 9 599
     
Ingående avskrivningar -258 519 -240 309
Försäljningar/utrangeringar 388 77
Årets avskrivningar enligt plan -20 431 -18 287
Utgående ackumulerade avskrivningar -278 562 -258 519
     
Redovisat värde byggnader 762 232 759 648

Not 12 | Tomtmark

tkr 2021 2020
Ingående anskaffningsvärden 42 396 42 396
Utgående anskaffningsvärden 42 396 42 396

Not 13 | Markanläggningar

tkr 2021 2020
Ingående anskaffningsvärden 11 278 7 870
Årets anskaffningar 759 3 408
Omklassificeringar 480 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 517 11 278
     
Ingående avskrivningar -862 -525
Årets avskrivningar enligt plan -481 -337
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 343 -862
     
Redovisat värde markanläggningar 11 174 10 416
Bokfört restvärde byggnader och mark 815 802 812 460
Verkligt värde 1 669 510 1 500 311
Beräkning av verkligt värde:    

Värderingen bygger på faktiska hyresnivåer och schablonvärden avseende drift- och underhållskostnader. Schablonkostnaderna har justerats individuellt vid behov. Värdet har bedömts med stöd av en kassaflödesmodell där beräknade driftnetton och restvärden har nuvärdeberäknats på sedvanligt vis.

Not 14 | Pågående byggnadsprojekt

tkr 2021 2020
Ingående balans 49 806 123 425
Aktiverat under året 16 260 6 742
Omfört från pågående arbeten till kostnadsfört underhåll och förgävesprojekt -1 277 -232
Omklassificering färdigställda fastigheter -17 572 -80 129
47 217 49 806
Fördelning    
Nybyggnadsprojekt 14 719 24 195
Ombyggnadsprojekt 32 498 25 611
47 217 49 806

Not 15 | Maskiner och inventarier

tkr 2021 2020
Ingående anskaffningsvärden 2 792 2 926
Nyanskaffningar 45 0
Försäljningar/utrangeringar 0 -134
Utgående anskaffningsvärden 2 837 2 792
     
Värdeminskning    
Ingående avskrivningar -2 661 -2 700
Försäljningar/utrangeringar 0 134
Årets avskrivningar enligt plan -77 -95
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 738 -2 661
     
Bokfört restvärde 99 131

Not 16 | Andra långfristiga värdepappersinnehav

tkr 2021 2020
Andelar HBV 40 40
Återbäring HBV 141 208
181 248

Not 17 | Uppskjuten skattefordran

tkr 2021 2020
Ingående saldo 196 227
Återförda skattefordringar -31 -31
165 196
     

Uppskjuten skatt med 20,6% på skillnaden mellan skattemässigt (800) och bokfört (0) restvärde på ersättningslånepost.

Not 18 | Andra långfristiga fordringar

tkr 2021 2020
Ingående saldo 1 194 1 194
Tillkommande fordringar 29 0
1 223 1 194
     

Avser likvidfordran försäljning del av kv Yngve 4.

Not 19 | Hyres- och kundfordringar

tkr 2021 2020
Hyresfordringar 504 477
Osäkra hyresfordringar -412 -264
Övriga kundfordringar 522 500
Osäkra kundfordringar -416 -436
198 277

Not 20 | Fordringar hos koncernföretag

tkr 2021 2020
Hyresfordringar 9 271 0
Övriga kundfordringar 188 29
Förutbetalda kostnader 14 0
Leverantörsskulder -23 0
Upplupna räntor -3 482 0
Förskottsbetalda hyror -1 524 0
Övriga interimsskulder -1 156 0
3 288 29

Not 21 | Övriga kortfristiga fordringar

tkr 2021 2020
Beräknad skatteavräkning 1 817 1 877
Övriga fordringar 231 128
2 048 2 005

Not 22 | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

tkr 2021 2020
Upplupna intäkter 22 0
Övriga förutbetalda kostnader 1 312 1 317
1 334 1 317

Not 23 | Koncernvalutakonto

tkr 2021 2020
Koncernvalutakonto 26 869 14 164
26 869 14 164

Not 24 | Kassa och bank

tkr 2021 2020
Kassa 6 6
Bank 0 0
6 6

Not 25 | Avsättningar för uppskjuten skatt

tkr 2021 2020
Belopp vid årets ingång 4 713 4 169
Årets avsättningar 912 544
5 625 4 713

Uppskjuten skatt med 20,6% på skillnaden mellan bokfört (773 405) och skattemässigt (746 100) restvärde på byggnader och markanläggningar.

Not 26 | Långfristiga skulder till koncernföretag

tkr 2021 2020
Löptid, kapital- och räntebindning:
Förfallotidpunkt, tidigare än 2 år från balansdagen:
Skulder till koncernföretag 273 000 223 000
Förfallotidpunkt, 2-5 år från balansdagen:
Skulder till koncernföretag 406 000 441 000
Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen:
Skulder till koncernföretag 0 15 000
679 000 679 000
Genomsnittsränta 0,75% 0,76%
Fördelning kreditgivare:
Ystads kommun 679 000 679 000
679 000 679 000

Not 27 | Kortfristiga skulder till koncernföretag

tkr 2021 2020
Leverantörsskulder 1 196 2 183
Hyres- och kundfordringar 0 3
Koncernbidrag 20 806 13 426
Aktieägartillskott -16 520 -10 553
Förskottsbetalda hyror 0 1 507
Upplupna räntor 0 3 168
Övriga förutbetalda kostnader 0 -4 134
Övriga interimsskulder 1 652 2 574
  7 134 8 174

Not 28 | Skatteskulder

tkr 2021 2020
Preliminärskatt -2 882 0
Fastighetsskatt 2 583 0
Särskild löneskatt 380 0
81 0

Not 29 | Övriga kortfristiga skulder

tkr 2021 2020
Depositionsavgifter 10 13
Moms 89 54
Uttagsskatt 78 108
Personalens källskatt 158 155
335 330

Not 30 | Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter

tkr 2021 2020
Arbetsgivaravgifter 178 182
Upplupen komptid 64 35
Upplupna semesterlöner 1 012 954
Förskottsbetalda hyror 8 370 8 238
Övriga interimsskulder 840 311
10 464 9 720

Not 31 | Eventualförpliktelser

tkr 2021 2020
Eventualförpliktelse Fastigo 147 168
147 168

Not 32 | Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser som beräknas ha en finansiell effekt har inträffat efter räkenskapsårets slut.