Cykel i stan

Om våra fastigheter

Våra fastigheter är en unik blandning av gammalt och nytt, där en fjärdedel klassas som kulturbyggnader. Vi är stolta över det kulturarv vi förvaltar och ansvar vi tar för både våra byggnader och för alla som bor och vistas i våra fastigheter.

Vi äger och förvaltar ca 1400 bostäder, ett 70-tal lokaler och mer än 900 garage i Ystad stad.

Skylt på AB Ystadbostäder

Så vill vi utveckla staden

Befolkningen i vår kommun har ökat de senaste decennierna, och prognosen pekar på en ytterligare ökning fram till 2030. För att klara ett ökat bostadsbehov behöver det byggas 1 495 nya bostäder i kommunen fram till dess. Vårt bidrag till att utveckla Ystad med fler bostäder är att färdigställa projektet Trädgårdsstaden och vara en aktiv aktör i nya Hamnstaden.

En grön stadsdel växer fram

Målsättningen med Ystad Trädgårdsstad är att skapa en grön stadsdel med mellan 400 och 450 bostäder i varierande upplåtelseformer. Vi på Ystadbostäder har två tomter som vi planerar att bygga två nya fastigheter med cirka 130 hyreslägenheter på.

Vårt unika kulturarv

Få fastighetsbolag kan erbjuda ett så brett kulturarv som Ystadbostäder.

Här finns bland annat korsvirkeshus från 1400-talet, köpmanshus från 1800-talet och hus från olika perioder under 1900-talet. Blandningen av byggnader från så många epoker gör oss unika och ställer samtidigt ett stort ansvar på oss.